Buddha-Vandana-बुद्ध-वंदना (पालि-हिंदी-में)

बुद्ध वंदना (पालि में नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासमबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासमबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासमबुद्धस्स. तिसरण (त्रिशरण) बुद्धं सरणं गच्छामि. धम्मं सरणं गच्छामि. संघं सरणं गच्छामि. दुतियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि. दुतियम्पि धम्मं सरणं गच्छामि. दुतियम्पि संघ सरणं गच्छामि. ततियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि. ततियम्पि धम्मं सरणं गच्छामि. ततियम्पि संघ सरणं गच्छामि. पंचसील …

Buddha-Vandana-बुद्ध-वंदना (पालि-हिंदी-में) Read More »